Fasada industriale

Fasadat industriale të dyfishta ndërtohen kryesisht si salla me konstruksion çeliku, shpejtë dhe me kosto efektive. Për shkak të kostove të ulëta të mirëmbajtjes dhe fleksibilitetit të madh në dizajn, këto fasada përdoren gjerësisht në ndërtimin industrial. Materialet e izolimit nga leshi mineral URSA me dimensione të standardizuara sigurojnë mbrojtje optimale nga nxehtësia, lagështia, zhurma, si dhe mbrojtje nga zjarri.

Shënim

Për fasadat industriale, janë të mundshme ndërtime nga më të ndryshmet të sistemit dhe variante të projektimit. Në thelb bëhet fjalë për një strukturë me dy shtresa, në të cilën profilet e kasetës së çelikut janë të lidhura horizontalisht me mbështetëset. Materialet e izolimit nga leshi mineral shtrihen në këto profile të kasetës së çelikut. Shtresa e jashtme është e qëndrueshme ndaj motit dhe përbëhet nga panele profilesh trapezoidale, profile të valëzuara ose panele të tjera të profilizuara. Shtresa e brendshme (konstruksion i fortë ose trarë çeliku) shërben si një strukturë bartëse.

Shtresa izoluese e kasetës së çelikut të fasadës URSA është hidrofobike dhe jo e ndezshme.

Përpunimi

  • Për kaseta të montuara horizontalisht dhe shtresa të jashtme horizontale, duhet të bëhet një konstruksion i distancës (për shembull një profil Z, profile të kapelave) që mund të rregullohen në drejtim gjatësor në mënyrë që të mos mund të zhvendosen.
  • Rollnet e kasetave të fasadës URSA, të cilat duhet të ruhen në vend të thatë në punishte, futen në kaseta pa hapësirë në fuga.
  • Për shkak të strukturës së butë dhe fleksible, materiali izolues përshtatet në mënyrë optimale në pabarazitë e mundshme dhe formën e bazës së kasetës, dhe ajri pas shtresës izoluese përjashtohet - për dallim nga materialet më të ngurta izoluese.
  • Me vendosjen e zakonshme horizontale të profileve të kasetës, materiali izolues mbahet sigurt nga forca e saj shtrënguese. Një përforcim shtesë zakonisht nuk është i nevojshëm. Mbrojtja e përhershme e materialit izolues është e garantuar nga profilet e jashtme të montuara në fund.
  • Nëse kasetat janë instaluar vertikalisht, rekomandohet një fiksim shtesë i materialit izolues me përforcues të zakonshëm të bashkangjitur në bazën e kasetës.
  • Format e mbylljes në murin e jashtëm janë p.sh. profile trapezoidale si fletë metalike, të cilat përforcohen në kaseta çeliku.
  • Në zonat ku ka qarkullim në rritje të nxehtësisë (lidhjet mes kasetave/shtresa e jashtme), ndarja termike kryhet me anë të shiritave të ndarjes (për shembull, shirit shkumë ngjitës njëanësh) të cilat vendosen para instalimit të shtresës së jashtme në flanxhat e kasetës.
  • Në mënyrë që të formohet një shtresë e përhershme e papërshkueshme nga ajri, vendosen shirita izolues në fugat gjatësore dhe tërthore të kasetës.