Fasada e ventiluar prapa

Fasadat e ventiluara janë dëshmuar gjatë shumë viteve në ndërtesat e reja dhe në renovimin e ndërtesave të vjetra. Ato tregojnë rastin klasik të një muri të jashtëm me izolim termik në anën "korrekte" të ndërtimit të jashtëm fizik, si dhe një mbrojtje shtesë nga moti. Ky është ndërtim i murit të jashtëm me siguri më të lartë teknike dhe me më pak ndjeshmëri ndaj dëmtimeve.

Përparësitë

Fasadat e ventiluar prapa karakterizohen nga cilësitë e tyre të larta teknike. Ndarja e mbrojtjes termike dhe mbrojtjes nga moti siguron një sistem të fasadës me siguri të lartë për përpunim dhe ndërtim. Për më tepër, materialet e ndryshme të veshjeve lejojnë një larmi të madhe të strukturimit. Në fund, por jo më pak e rëndësishme, këto dizajne janë veçanërisht ekonomike për shkak të jetëgjatësisë së tyre dhe shpenzimeve të ulëta të mirëmbajtjes.

Shënim

Fasadat e ventiluara shtrihen gjithmonë me një nënstrukturë prej druri ose prej profileve nga alumini. Izolimi termik vendoset në mes të profileve. Ai duhet të mbulohet me një membranë të përshkueshme. Si një mbrojtje e jashtme kundër motit montohet një veshje. Ajo vidhoset në mënyrë të dukshme ose mbahet me një sistem të përforcimit të padukshëm.

Përpunimi

Montimi i konstruksionit të poshtëm

Përdorshmëria e elementeve të nënstrukturës, të ankorimit, të lidhjes dhe të përforcimit do të demonstrohet për këtë qëllim të përdorimit. Lloji, numri dhe largësia ndërmjet ankorimeve, lidhjeve dhe përforcimeve, rrjedhin nga rezultatet e matjeve të statikës.

 

Montimi i materialit izolues

Pllakat e izolimit shtypen dhe montohen në muret mbajtëse me pjesën e laminuar nga jashtë. Lidhjet e kryqëzuara duhet të shmangen. Për të parandaluar qarkullimin e ajrit, duhet të kujdeseni që të mos krijoni zbrazëti ndërmjet bazës dhe shtresës izoluese. Duhet të sigurohet një kontakt i plotë i materialit izolues në bazë me anë të përforcimit mekanik. Në varësi të natyrës së nënshtresës dhe strukturës, duhet të zgjidhet numri i duhur i kunjave dhe skema e tyre. Për të arritur një sipërfaqe të njëtrajtshme, mbajtësit e izolatorëve duhet të shtypen ose të vidhosen vetëm deri në trashësinë e panelit. Nga pikëpamja e mbrojtjes nga zjarri, ne rekomandojmë përdorimin e kunjave metalike DHM, të përshtatshme me pllakat tona izoluese jo të djegshme të fasadës.

Pllaka e kunjit duhet të jetë e rrafshët dhe të ketë një diametër prej të paktën 85 ose 110 mm. Nuk guxoni të përdorni mbajtës të izolatorëve me skaje të mprehta, ngase ekziston rreziku i dëmtimit. Duhet të keni kujdes që materiali izolues të instalohet shpejt dhe pa pengesa.

Pllakat e izolimit shtrihen me pjesën e laminuar me lesh xhami të zi nga ana e jashtme. Me anë të këtij laminimi, panelet izoluese mund të përdoren gjithashtu për veshje me nyje të hapura. Skajet e prerjes dhe anët e përparme nuk duhet të laminohen. Në varësi të sistemit të fasadës dhe bazës ekzistuese, mund të përdoret një nga skemat e mëposhtme:

 

Përforcim standard

Pllakat izoluese për fasadë URSA mund të përforcohen në një sipërfaqe të rrafshët me vetëm një kunj për pllakë. Ky lloj montimi është i mundur me një trashësi të pllakës prej 80 mm. Në skaje të ndërtesës ju rekomandojmë përdorimin e 2 kunjave për pllakë tek dy pllakat e para. Në rendin më të poshtëm të pllaka rekomandohen gjithashtu 2 kunja për një pllakë.

 

Varianti i përforcimit të sigurt të dyfishtë

Pllakat izoluese për fasadë URSA përforcohen me 2 kunja për çdo pllakë në mes, si dhe me kunja të tjerë në pikat e lidhjes.

 

Krijimi i ajrosjes nga prapa

Duhet të ketë një zbrazëti prej të paktën 20 mm të gjerë të ventilimit në sipërfaqe, e cila mund të reduktohet në 5 mm për shkak të nënstrukturës ose pabarazisë së murit. Thellësia e hapësirës së ventilimit në pjesën e prapme nuk duhet të jetë më shumë se 50 mm kur kemi një nënstrukturë prej druri dhe maksimum 150 mm kur përdoret një nënstrukturë nga metali. Hapjet e ventilimit duhet të projektohen të paktën në bazën e ndërtesës dhe në buzën e kulmit me seksione kryq prej të paktën 50 cm² për çdo 1 m gjatësi të murit. Në zonën e bazamentit, hapjet për ventilimin e veshjes së mureve të jashtme me një trashësi më të madhe se 20 mm duhet të sigurohen me grila të ventilimit.